Tukea tarvitsevien korkeakouluopiskelijoiden vahvuudet?

Keskustelemme paljon tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista, monesti peruskouluikäisistä oppilaista. Miten tunnistaa, tukea ja ymmärtää koulun erilaisissa tilanteissa oppilasta? Millaista pedagogiikkaa käytetään? Onko sillä merkitystä? On, pedagogiikalla on merkitystä. Esimerkiksi Mercer ym. (2011) toteavat opettajien tukitoimilla olevan merkitystä erityisesti oppilaisiin, joilla on riski epäonnistua opinnoissaan. Myös Hotulainen ym. (2014) ovat samoilla linjoilla: Opettamalla, tunnistamalla ja […]

Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?

Huoli syrjäytymässä olevista nuorista on viime aikoina ollut tasaisin väliajoin edustettuna eri alojen tutkimuksissa ja esillä myös mediassa. Keitä he ovat? Miksi he ovat vaarassa jäädä syrjään? Mitä asialle voisi tehdä? Mitä syrjäytymisellä tarkoitetaan? Eri alojen tutkijat määrittelevät syrjäytymiskäsitettä eri tavoin. Yksi luokittelee syrjäytyneiksi työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset henkilöt, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta. […]

Saako suomalaisessa koulussa olla lahjakas oppilas?

Suomen perustuslain mukaan jokaiselle oppilaalle tulee turvata yhtäläiset mahdollisuudet saada kykyjensä ja mahdollisten erityisten tarpeidensa mukaista opetusta (PL 731/1999). Opetushallitus käynnisti jo vuonna 2009 hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää erityisvahvuuksia ja lahjakkuutta tukevaa opetusta suomalaisissa kouluissa. Hankkeen taustalla on perustuslain velvoitteen lisäksi Opetusministeriön kehittämissuunnitelma, jonka mukaan tulisi edistää erilaista lahjakkuutta ja innovatiivisuutta varhaiskasvatuksesta alkaen. Useissa […]

Kuinka kohtelemme tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria?

Olen saanut vuosien ajan paljon viestejä ja yhteydenottopyyntöjä eri ikäisiltä, eri taustoista tulevilta tukea tarvitsevilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta. Tutkimuksessani heitä oli 208 perhettä, mutta paljon myös tutkimukseni ulkopuolelta apua kaipaavat henkilöt ovat ottaneet yhteyttä. Yleensä heillä on huoli joko omasta tai lastensa elämästä ja he kaipaavat neuvoja, lainsäädännön osaamista, “osaavia” ammattilaisia tai muunlaista tukea. Osa […]

Tunnistatko henkilön toimintakyvyn?

Oletko pohtinut mitä toimintakyky tarkoittaa? Minä olen, monestikin. Yksinkertaisuudessaan kykyä toimia. Monesti kuulen toimintakyvyn liitettävän henkilön fyysisiin ominaisuuksiin tai suoritteisiin. Esimerkinä henkilöllä, jonka jalat eivät toimi, on nähtävissä oleva toimintakyvyn rajoite. Siten hän tarvitsee apuvälineen tai avustajan joihinkin asioihin avuksi. Tämä on osa toimintakykyä, mutta toimintakyvyn käsite kuvaa toimintakykyä sen fyysistä osa-aluetta paljon laajemminkin. Toimintakyky […]

Ihanteena täydellinen integraatio ja inkluusio koulussa?

Inkluusio tuntuu olevan tämän päivän sana, integraatiolla höystettynä. Erityisopetuksessa olevien oppilaiden määrät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosikymmeninä samaan aikaan kuin erityiskouluja on lakkautettu ja tuen tasoja on porrastettu. Oppilasmäärän kasvuun oletetaan olevan useita syitä. Syitä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvuun Lääketieteen kehittymisen myötä esimerkiksi yhä nuoremmat ja pienemmät keskoslapset selviytyvät, ja heillä on todennettu kohonnut […]